Afvoeren en riolering

Als loodgietersbedrijf hebben wij veel met afvoeren te maken. We onderhouden afvoersystemen, we passen rioolsystemen aan, of wij brengen nieuwe afvoersystemen aan. Riool en afvoertechniek is een zeer uitgebreid en vakinhoudelijk complexe techniek. Het berekenen, ontwerpen van afvoersystemen vraagt om veel kennis. In de uitvoering heb je gekwalificeerde mensen nodig. Afvoerleidingen worden vaak diep in de grond of bouwkundig onbereikbaar weggewerkt. Riooltechniek gaat veel verder dan alleen het afvoeren van afvalwater. Ik wil u daar graag meer over vertellen.

Afvoeren

Afvoeren hebben in de regel pas onze aandacht als er iets mee aan de hand is, bijvoorbeeld een verstopping, stankoverlast, of afvoerwater dat niet wegloopt.

Dat leidt in huis, of in werkomgevingen direct tot overlast en\of ongemakken. Als uw binnenriolering verstopt is realiseert u zich pas wat een ongemakken dit geeft. U kunt niet meer naar het toilet, de vaat doen of iets simpelweg afspoelen. Buiten kunnen putten overstromen, en hemelwater gutst uit de dakgoten op het terras, of het water stroomt via het dak de woning binnen.

Soms leiden deze calamiteiten tot heel veel ongemak en soms tot paniek. Afvoeren zijn aangebracht voor het afvoeren van afvalwater. U kunt een aantal van deze calamiteiten grotendeels voorkomen.

Afvalwater

Afvalwater is water dat voor de gebruiker van een woonhuis of een gebouw niet meer bruikbaar is en waar de gebruiker dan ook graag deels of geheel van af wil.

Tot de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke watertaken (1 januari 2008) werd in artikel 1.1. van de Wet Milieubeheer  onderscheiden we twee soorten afvalwater:b

Huishoudelijk afvalwater, dat afkomstig is van particuliere huishoudens. Hieronder valt ook het regenwater dat afstroomt van het dak of terrein van het huishouden

Bedrijfsafvalwater, dat is al het overige afvalwater, dus bijvoorbeeld ook afvloeiend hemelwater van een weg. (heeft dus niet te maken met een bedrijf)

Beleid ten aanzien van afvalwater

Doordat er in de bebouwde omgeving steeds minder regenwater in de grond kan infiltreren is het beleid in diverse gemeenten met betrekking tot het afvoeren van hemelwater aangepast. Het is vaak niet meer toegestaan om hemelwater tegelijkertijd met et huishoudelijk afvalwater op het openbaar riool te lozen.  Diverse gemeenten eisen dat het afvoeren hiervan gescheiden gebeurt. Hiervoor zijn twee belangrijke redenen voor aan te voeren nl;

  • Het hemelwater dat wordt vermengd met huishoudelijk afvalwater geeft relatief meer afvalwater dat gezuiverd moet worden. Zuivering van afvalwater is een kostbaar proces.
  • Het hemelwater dat via het openbaar riool wordt afgevoerd komt niet meer in de grond terecht. Als regenwater niet de kans krijgt in de grond te infiltreren heeft dit nadelige gevolgen voor de bodemgesteldheid.

Riolering algemeen

De riolering is het totaal van buizen, putten, pompen en duikers dat nodig is om afvalwater naar een RioolWaterZuiveringsInrichting (RWZI) of AfvalWaterZuiveringsInstallatie te brengen.

Het afvalwater ontdoen van ongewenste stoffen wordt water zuiveren of reinigen genoemd. Dit gebeurt in een AfvalWaterZuiveringsInstallatie (AWZI) of een RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI).

Alvorens het water daar terecht komt, moet het eerst ingezameld en getransporteerd worden. Dit is precies wat een riool doet. Het riool bestaat uit een of meerdere, meestal betonnen buizen die het water naar de RWZI transporteren. Het riool wordt echter niet alleen gebruikt om afvalwater te transporteren.

Ook overtollig regenwater wordt via het riool afgevoerd. De neerslag wordt dan ook tot het afvalwater gerekend, omdat men het af wil voeren. De neerslag kan samen met het verontreinigde drinkwater afgevoerd worden (dit wordt een gemengd rioolstelsel genoemd) of apart (gescheiden rioolstelsel).

Binnenriolering

De binnenriolering bestaat uit een stelsel van afvoerleidingen en ontspanningsleidingen, inclusief alle hulpstukken, dakafvoeren, stankafsluiters, afdichtingen en bevestigingen die zich binnen een gebouw bevinden. Denk hierbij aan alle afvoeren die nodig zijn om een toilet op aan te sluiten, al het sanitair in de badkamer, de keuken, de bijkeuken, het uitstortgootsteentje in de garage, de condensafvoer van de cv-ketel enz.

Buitenriolering

Het buitenriool bestaat uit het vuilwaterafvoersysteem buiten het gebouw, de hemelwaterafvoeren, UV -systemen, noodafvoersystemen van daken etc. De buitenriolering is het rioolstelsel vanaf de gebouwaansluiting buiten het gebouw tot aan de perceelgrens. Vanaf dit punt, meestal een controleput, begint de terreinriolering. De terreinriolering valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

vlasloodgieter

tekening van een rioolsysteem